Epidemia związana z szerzeniem się koronawirusa to również trudny czas dla organizacji pozarządowych. Wiele z nich musiało zawiesić lub poważnie ograniczyć prowadzoną działalność. Rząd w ramach Tarczy antykryzysowej wprowadził również rozwiązania, z których skorzystać mogą organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych oraz inne rozwiązania, które mają ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach epidemii.

Rozwiązania adresowane do organizacji pozarządowych:

 • dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO

  Można skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

  Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

  Organizacja, która otrzymała dofinansowanie jest zobowiązana do utrzymania w zatrudnieniu pracowników nim objętych przez cały okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania, czyli maksymalnie przez pół roku.

 • zwolnienie ze składek ZUS

  Organizacje, które na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, są zwolnione z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 roku.

 • wydłużenie terminu rozliczenia podatku CIT

  Organizacje pozarządowe w 2020 roku mają wydłużony do 31 lipca termin rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2019 rok.

 • wydłużenie terminów sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych

  Wydłużony został termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok przez organizacje pozarządowe. Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone do końca czerwca, a zatwierdzone do końca września 2020 roku.

 • bezpośrednie zlecanie zadań mających na celu przeciwdziałanie epidemii

  Organy administracji publicznej w okresie stanu epidemii mogą zlecać organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym, spółkom non-profit oraz innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • zmiana terminu i zasad rozliczania zadania publicznego

  Organ zlecający zadanie ma prawo przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego organizacji zadania publicznego oraz termin rozliczenia udzielonej na jego realizację dotacji. Może także uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 • korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

  Jeśli jesteś podmiotem sektora ekonomii społecznej, skorzystaj z nowych warunków pożyczek.

  Teraz możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty:

– wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),

– maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych – do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),

– dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

*po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg  dotychczasowych zasad, tj. przed  uwzględnieniem  zmian;
** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy  redyskonta weksli, obowiązującej w dniu  zawarcia umowy pożyczki;

– w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na  okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

– wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy – dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020),

– wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Inne rozwiązania, z których mogą skorzystać niektóre rodzaje organizacji pozarządowych:

– organizacje prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o skorzystanie z ułatwień skierowanych do przedsiębiorców;

– organizacje pożytku publicznego mają dodatkowy czas na przekonanie podatników do przekazania im odpisu 1%. Okres na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) został wydłużony do 31 maja 2020 r.;

– organizacje prowadzące działalność artystyczną i kulturalną, podobnie jak inne osoby fizyczne i prawne, mogą liczyć na dofinansowanie przeznaczone na dostosowanie swoich działań do obecnych warunków.

Wsparcie jest przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub wskazane przez niego instytucje w ramach programów realizowanych przez Ministra.

Więcej informacji znaleźć można:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/ngo-i-kultura2

https://niw.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora-19-rozwiazan/