Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje: 1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 2) organizacjom pozarządowym, 3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie.

1) kultury jako dziedzictwa narodowego,

2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,

3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

6) ochrony środowiska,

7) kultu religijnego,

8) dobroczynności,

9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,

10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.”

Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek bankowy.

Fundacja nie finansuje projektów, których wnioskodawcą są:

1) osoby fizyczne

2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.), chyba że ich zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce WNIOSEK ON-LINE.