Na prośbę Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Brodnica podajemy do publicznej wiadomości, że na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.02.2021 r. Sygnatura sprawy: TO.VII.NS-REJ.KRS/000875/21/065 rozpoczęto likwidację w/w Stowarzyszenia.

Do pełnienia funkcji likwidatorów została wyznaczona: Iwona Sugalska.

Stowarzyszenia KGW Gminy Brodnica za pośrednictwem likwidatorów wzywa ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia ustanowionemu likwidatorowi do dnia 14.03.2021 r.

W sprawach związanych z likwidacją likwidator prosi o kontakt na adres e-mail: iwona.sugalska@wp.pl.