Do 24 kwietnia trwa nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego skierowanego m.in. do samorządowych instytucji kultury „Fundusz Patriotyczny”. W tegorocznej – pierwszej – edycji programu do rozdysponowania jest 30 mln zł podzielonych na dwa priorytety.

Programem zarządza powołany do życia w lutym ub.r. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Tegoroczna, pierwsza, edycja funduszu składa się z dwóch priorytetów pod wspólną nazwą „Wolność po polsku”.

W ramach Priorytetu I, na który przeznaczono 10 mln zł, można ubiegać się o finansowanie realizacji takich zadań jak np.:

– organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
– organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo;
– organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży, i konkursów naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych;
– organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym;
– produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych oraz scenariuszy na wszystkich etapach realizacyjnych;
– wydawanie czasopism, książek i innych wydawnictw.

Wysokość dofinansowania w ramach tego priorytetu może wynieść od 15 tys. zł do 50 tys. zł.

Na Priorytet II przewidziano 20 mln zł do rozdysponowania głównie na inwestycje w infrastrukturę. W jego ramach można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących zadań:

– zakup wyposażenia
– zakup nieruchomości
– budowa i remonty nieruchomości
– budowa lub rozbudowa infrastruktury i narzędzi w zakresie obejmującym działań zgodnych z celami Funduszu
– wspieranie rozwoju instytucjonalnego Beneficjenta w tym: budowanie stabilnych podstaw jego dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją

Maksymalna wysokość dofinansowania, o które można się starać w ramach tego priorytetu wynosi od 500 tys. zł przy braku wkładu własnego, przez 2 mln zł przy wkładzie własnym w wysokości 10 proc., do nawet 5 mln zł przy wkładzie własnym w wysokości 15 proc. planowanej inwestycji.

Poza samorządowymi instytucjami kultury o dofinansowanie z „Funduszu Patriotycznego” mogą się ubiegać m.in.: stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, kościoły lub koła gospodyń wiejskich.

Jako cele powołania funduszu wymieniono m.in.:

– realizację polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.
– promowanie postaw poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
– ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
– upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.
– inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii.
– budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
– tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.
– wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.

Cele te należy traktować jako wytyczne co do zakresu planowanych do wykonania zadań opisanych we wniosku o dofinansowanie z Funduszu.

Wnioski o dofinansowanie z „Funduszu Patriotycznego” należy składać do 24 kwietnia br. wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu Witkac.

Pełen regulamin funduszu jest dostępny na stronie https://fundusz-patriotyczny.pl/.