Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła czwartą edycję konkursu grantowego „Generacja 6.0”.

Termin składania wniosków: od 05.07.2021 r. do 05.08.2021 r. do godz. 24:00

Realizacja projektów: od 03.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia. Dodatkowo, naszym celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

W Konkursie mogą brać udział:

1) fundacje;

2) stowarzyszenia;

3) biblioteki publiczne;

4) domy kultury;

5) gminy(jednostki samorządu terytorialnego);

6) Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
  • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto,
  • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
  • ewentualne porady specjalistyczne.

W 4. edycji programu zostanie dofinansowanych maks. 30 najlepszych projektów.

Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez grantobiorcę.

Więcej informacji tutaj