Burmistrz Brodnicy zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Konsultacje potrwają od 8 do 21 października 2021 r.

Czym jest Program współpracy?

To najważniejszy dokument określający współpracę miasta z NGO.

Celem prowadzonych konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu. Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programu zgłoszone w ramach konsultacji pozwolą na opracowanie projektu programu, który uwzględni zarówno zapotrzebowanie ze strony organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie miasta, jak też możliwość realizacji zadań publicznych przez samorząd.

Jak zgłosić uwagi do Programu?

Konsultacje prowadzone są w trzech formach:

1) pisemnej, w tym elektroniczne przekazywanie opinii;

2) osobistej w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Współpracy Zewnętrznej i Informacji Urzędu Miejskiego w Brodnicy w godz. 7.30-15.00 p. 201, numer telefonu 56 4930363;

3) otwartego spotkania konsultacyjnego.

Opinie zgłaszać można przy pomocy formularza konsultacyjnego dostępnego w załączniku.

Pisemne opinie należy zgłaszać na adres: Urząd Miejski w Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica z dopiskiem „Konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.

Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną należy kierować na adres: isugalska@brodnica.pl do dnia 21.10.2021 r. do godz. 24.00.

Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbędzie się 14 października 2021 r. o godz. 14.30 w Pałacu Anny Wazówny.