Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w nowym konkursie grantowym skierowanym do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Można otrzymać dotację do 50 tys. na działania w sferze usług społecznych.

GRANT – od 20 do 50 tys. dla minimum 10 osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Czas trwania projektu: od 1 miesiąca do 6 m-cy.

Termin składania wniosków: do 23 lutego 2022 r.

DLA KOGO:

Uprawnione do pozyskania grantu są organizacje pozarządowe z województwa kujawsko – pomorskiego, które:

  • prowadzą działalność statutową przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku (liczy się data rejestracji w odpowiednim rejestrze);
  • posiadają doświadczenie w obszarze tematycznym tj.: realizacji usług społecznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do dokumentacji konkursowej;
  • posiadają odpowiedni potencjał kadrowy/ merytoryczny/techniczny, niezbędny do realizacji grantu.

Organizacje pozarządowe powinny zgłaszać się do właściwego terytorialnie operatora ze względu na siedzibę organizacji/grupy:

– dla wnioskodawców z powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego i m. Grudziądza, rypińskiego, wąbrzeskiego i świeckiego do Stowarzyszenia Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych “TŁOK”.

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego pod poniższym adresem: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=1a5ce6fd87ca8275&&b=21f0187b8faf32738e19cc2153bb275c

Więcej informacji pod numerem telefonu 56 655 50 22  w godzinach 12.00-16.00, lub za pośrednictwem skrzynki mailowej: biuro@owies.eu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Całkowita wartość projektu: 5 882 250,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 999 912,50 zł
Okres realizacji projektu: 1.06.2021 r. – 31.12.2022 r.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO.