Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Brodnicy ogłosili konkursy dla organizacji pozarządowych. Urząd Miejski ogłosił konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Starostwo zaś konkursy na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia. 

Więcej informacji na stronach:

Urząd Miejski – https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D228539

Starostwo Powiatowe – https://starostwo-brodnica.bip.net.pl/?a=8928