Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w nowym konkursie grantowym skierowanym do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Można otrzymać dotację do 50 tys. na działania w sferze usług społecznych.

Tytuł projektu grantowego: Inicjatywy  w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO.  

Oferowane formy wsparcia:

W ramach naborów organizacje pozarządowe będą miały możliwość złożenia wniosku o przyznanie grantu na realizację inicjatyw społecznych w ramach następujących rodzajów usług:

  • usługi opiekuńcze,
  • usługi w rodzinnym domu pomocy,
  • usługi w ośrodkach wsparcia,
  • usługi w domu pomocy społecznej,
  • usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • usługi wsparcia rodziny w tym:

– praca z rodziną,

– pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz  w formie pracy podwórkowej,

– pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających,

– rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób,

  • usługi w postaci mieszkań chronionych,
  • usługi w postaci mieszkań wspomaganych.

Więcej informacji: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2394/rusza-trzec-nabor-wnioskow-w-projekcie-grantowym-uruchomionym-przez-samorzad-wojewodz