Mikrogranty OWES TŁOK 2

Do 12 sierpnia 2020 r. składać można wnioski w ramach OWES TŁOK 2 Konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspiera grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji. Działania w ramach Mikrograntów obejmują m.in. możliwość: Więcej…

Kolejne projekty grantowe do realizacji

  9 lipca 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały kolejne umowy na realizacje projektów grantowych na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej polegające na prowadzeniu klubów młodzieżowych.✍ LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy na powierzenie grantów, które realizowane będą na terenie Więcej…

NABÓR MIKROGRANTÓW 2020 EDYCJA III

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK ogłosił nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej. Nabór trwa do 20.07.2020 r.  Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.  Granty są Więcej…

Nabór wniosków na aktywizację społeczno-zawodową

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD ogłosiła 22 czerwca 2020 r. nabór wniosków na aktywizację społeczno- zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze LSR. Wnioski składać można na organizację m.in. staży zawodowych, szkoleń podnoszących kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Wnioski można składać w terminie od 6 Więcej…

„Moja Mała Ojczyzna” – Edycja IV

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła IV edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym,zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Na co może być przeznaczone dofinansowanie: Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu Więcej…

Spotkanie on-line nt. ekonomii społecznej w powiecie brodnickim

OWES TŁOK serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej nt. sytuacji w sektorze ekonomii społecznej, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w powiecie brodnickim w kontekście koronawirusa. Spotkanie odbędzie się on-line 19.06 (piątek) godz. 10.30 W gronie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, samorządu oraz instytucji wspierających chcemy omówić bieżącą Więcej…

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

W odpowiedzi na wyzwania i problemy, jakie postawiła przed organizacjami społecznymi epidemia koronawirusa Fundacja Batorego uruchomia Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej przeznaczony dla organizacji społecznych, które zajmują się ochroną praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, kontrolą przestrzegania zasad praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, Więcej…

Zaproszenie do udziału w badaniu

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym działania Krajowego Rejestru Sądowego. Badanie jest całkowicie anonimowe i składa się z dwóch części: ogólnej – poświęconej ocenie działania instytucji KRS oraz szczegółowej, dotyczącej opisu konkretnych postępowań przed właściwym wydziałem KRS. Odpowiedzi na pytania zawarte ankiecie pozwolą wyciągnąć wnioski na Więcej…

Kiedy sprawozdanie finansowe?

W 2020 r. terminy sprawozdawcze zostały przesunięte z powodu epidemii. Zrobiono to jednak w ostatnich godzinach prze upływem marcowego terminu na sporządzenie sprawozdania. Część organizacji nie czekała i na wszelki wypadek sporządziła sprawozdanie w marcu – w standardowym terminie. Czy to oznacza, że również zatwierdzenie sprawozdania w przypadku takich NGO-sów Więcej…

Granty jubileuszowe

Od 17 kwietnia do 11 maja br. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi nabór wniosków od organizacji z województwa, które chcą otrzymać grant na realizację ciekawego pomysłu/inicjatywy. Dziesiąte urodziny Federacji to okazja do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć mają być Więcej…