Statut

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem osób fizycznych, powołanym do dbania o ogólny rozwój lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Młodzi dla Brodnicy”.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Brodnica. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.
 5. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszy Statut.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZOWANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju osobowościowego, społecznego i kulturalnego lokalnego społeczeństwa, w tym w szczególności:
 • wszechstronna pomoc w prawidłowym rozwoju,
 • pomoc w edukacji, rozwijanie zdolności, talentów i zainteresowań,
 • zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w lokalnych życiu społecznym i kulturalnym,
 • propagowanie idei wolontariatu,
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój społeczności lokalnej,
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią i niedostosowaniem społecznym,
 • stworzenie możliwości pełnego udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie rekreacji oraz rozwój sportu i kultury fizycznej,
 • propagowanie tradycji narodowej oraz świadomość związania z tzw. „małą ojczyzną”,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód społeczeństwa obywatelskich, a także działań mających na celu rozwój demokracji,
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktówi współpracy między społeczeństwami,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • wspieranie i inicjowanie działań związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.
 1. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 • wspieranie ogólnego rozwoju poprzez zabawę w bliskim, bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • organizowanie zajęć rozwojowych, ruchowych, sportowych,
 • udział w różnorodnych konkursach i zawodach o zasięgu lokalnym i szerszym,
 • organizowanie warsztatów kształtujących umiejętności życia w grupie,
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej, podtrzymywanie tradycji,
 • organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży połączonych z realizacją programów rozwojowych,
 • organizowanie imprez, festiwali, konferencji, spotkań środowiskowych,
 • organizowanie pogadanek na temat zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
 • szkolenia dla wolontariuszy i członków Stowarzyszenia,
 • realizacja projektów i działań z udziałem młodzieży z polski i zagranicy,
 • współpracę z organizacjami Unii Europejskiej, państwowymi, samorządowymi i społecznymi w zakresie obejmującym realizację celów Stowarzyszenia,
 • współpracę z mediami w zakresie promocji Stowarzyszenia, drukowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Rozdział III

INFORMACJE O CZŁONKACH STOWARZYSZENIA

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym że osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje postanowienia niniejszego Statutu i złożyła ustną deklarację uczestnictwa.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która służy pomocą finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i która złożyła pisemną deklaracje uczestnictwa.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój i działalność Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji uczestnictwa.
 5. Członkiem honorowych staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej trzech członków.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenie,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego celami statutowymi,
 • brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 • dbania o mienie Stowarzyszenia.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd z powodu: niewypełnienia obowiązków wynikających ze Statutu, na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

INFORMACJE O WŁADZACH STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym.
 3. Walne Zgromadzenie jest najwyższa władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi.
 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajnie i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na dwanaście miesięcy przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wysokich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, w głosowaniu jawnym.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 • określanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • decydowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa Sekretarz oraz Skarbnika, których wybiera Walne Zgromadzenie.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza. Do jej kompetencji należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli i sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: o ze składek członkowskich, o darowizn, spadków, zapisów, o dotacji i ofiarności publicznej, o innych wpływów.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


Pobierz statut w formacie .pdf

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy