O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy” powstało formalnie w roku 2011 jako Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Katarzynka”. Prezesem Stowarzyszenia była wówczas Pani Magdalena Golubska.

Jego celem było wspieranie rozwoju osobowościowego, społecznego i kulturalnego lokalnego społeczeństwa, w szczególności poprzez zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w lokalnych życiu społecznym i kulturalnym Stowarzyszenie prowadziło działalność skierowaną głównie do najmłodszych członków społeczeństwa, czyli do dzieci. Zrealizowało trzy edycje Powiatowego Przeglądu Utworów Literackich, który skierowany był do najmłodszych i miał na celu przeniesieni dzieci w świat bajek popularnych w latach dzieciństwa ich rodziców i dziadków. Celem projektu była też aktywizacja i integracja dzieci i seniorów, a także rozbudzenie wyobraźni i kreatywności najmłodszych.

W roku 2014 r. ówczesne założycielki zaproponowały członkom Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy podjęcie się prowadzenia tego stowarzyszenia. Postanowiliśmy zmienić nazwę organizacji i zmodyfikować trochę cele jej działalności. I tak powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”.

Od roku 2014 stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe którymi w głównej mierze są:

§  wszechstronna pomoc w prawidłowym rozwoju,

§  pomoc w edukacji, rozwijanie zdolności, talentów i zainteresowań,

§  zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w lokalnych życiu społecznym i kulturalnym,

§  podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój społeczności lokalnej,

§  organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

§  udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią i niedostosowaniem społecznym,

§  stworzenie możliwości pełnego udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,

§  upowszechnianie rekreacji oraz rozwój sportu i kultury fizycznej,

§  propagowanie tradycji narodowej oraz świadomość związania z tzw. „małą ojczyzną”,

§  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód społeczeństwa obywatelskich, a także działań mających na celu rozwój demokracji.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy