Wsparcie NGO

Źródła finansowania NGO

Istnieje wiele źródeł finansowania inicjatyw obywatelskich realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ogólnie rzecz biorąc, można podzielić je na kilka grup:

  • Dotacje i subwencje przekazywane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, mogą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej (np. programy operacyjne), z budżetu państwa, a także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (województwa, powiatu, gminy). Można powiedzieć, że środki te są „znaczone”, to znaczy, że każda złotówka powinna być wydatkowana na z góry określony cel, wpisujący się w ustawowe zadania publiczne.
  • Odpisy od podatku dochodowego osób fizycznych na rzecz OPP – tzw. 1%.
  • Granty, czyli środki pochodzące z fundacji prywatnych, przekazywane na realizację zadań społecznie użytecznych (są rozliczane podobnie jak dotacje publiczne).
  • Środki prywatne pochodzące ze składek członkowskich, darowizn, zbiórek publicznych, datków, spadków i zapisów.
  • Opłaty wnoszone przez uczestników zadania (w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego).
  • Dochody organizacji pozarządowych pochodzące ze źródeł rynkowych, np. dochody z majątku (np. sprzedaż i wynajem środków trwałych, lokaty oszczędnościowe), zyski wypracowane w ramach działalności gospodarczej.

Środki pochodzące od osób prywatnych, w tym sponsorów, mają tę zaletę, że mogą być wydatkowane w sposób bardziej elastyczny niż dotacje publiczne. W części mogą być też przeznaczone na funkcjonowanie organizacji pozarządowej, czyli tzw. koszty administracyjne, których nie da się przypisać do konkretnych projektów (np. opłaty o charakterze publicznoprawnym, zakup usług telekomunikacyjnych, prowadzenie strony internetowej itp.).

Więcej informacji o źródłach finansowania działań obywatelskich oraz o aktualnie ogłoszonych konkursach można znaleźć w portalu ngo.pl (zakładka „Fundusze”).


 

Fundusze

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
INFOLINIA w okresie naboru ofert:
tel. 785-682-200 lub 601-901-285 w godzinach od 10:00 do 15:00
e-mail: fio@niw.gov.pl
www: www.niw.gov.pl

 

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. I.J.Paderewskiego
Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
tel. 22 586 89 99 – programy grantowe
e-mail: fundacja@santander.pl
www: https://fundacja.santander.pl/

 

Fundacja Orange
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Tel. 22 527 40 14
e-mail: fundacja@orange.com
www: https://fundacja.orange.pl

 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

tel. 22 522 93 75
e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl
www: www.fundacja.bgk.pl

 

Fundacja Kroneneberga  przy Citi Handlowy
Traugutta 7/9
00-067 Warszawa

tel. 22 826 83 24
e-mail: poczta@kronenberg.org.pl
www: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm

 

Fundacja PZU
Biuro Fundacji PZU
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel: 22 582 25 38
e-mail: fundacja@pzu.pl
www: http://fundacjapzu.pl/

 

Fundacja im. Stefana Batorego
ul.Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. 22 536 02 52
e-mail: demokracja@batory.org.pl
www: http://www.batory.org.pl/

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Program „Działaj Lokalnie” Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Adres biura:
ul. Marszałkowska 6/6,00-590 Warszawa
telefony: 22 622 01 22, 22 622 02 08, 22 622 02 09
www: http://dzialajlokalnie.pl/

 

KULCZYK FOUNDATION
Krucza 24/26
00-526 Warszawa
tel. 22 522 31 31
e-mail: office@kulczykfoundation.org.pl
www: https://kulczykfoundation.org.pl/

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach wdrażania
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy