19 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów na realizację przedsięwzięć w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.


Nabór o powierzenie grantu dotyczy Przedsięwzięcia 1.2.1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej – numer konkursu LGD: 2019/1.2.1./1.

Termin składania wniosków od 02.09.2019 r. do 23.09.2019 r. (w godzinach pracy Biura LGD).

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę, tj.: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Składane wnioski o powierzenie grantu powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR, tj. z terenu Miasta Brodnicy:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.lgd.brodnica.pl zakładka KONKURSY oraz uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy ul. Nad Drwęcą 30 (Dom Harcerza).

W związku z powyższym LGD Miasta Brodnicy organizuje bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów, którzy planują realizację projektów. Będą to szkolenia z zakresu zasad, kryteriów wyboru operacji i kwalifikowalności wydatków.

Terminy szkoleń: 26 sierpnia 2019 r. godz. 14.30-19.30, 27 sierpnia 2019 r. godz. 14.00-19.00. Miejsce: Dom Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.
Projekt jest finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

(info. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy)