Operatorzy Inicjuj z FIO 2.0 zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę w ramach Inicjuj z FIO 2.0

 

W konkursie mogą wziąć udział Beneficjenci realizujący projekty w sferze pożytku publicznego, którzy podpisali umowę mikrodotacji z Operatorami w 2020 r. (UWAGA! w konkursie nie mogą zatem wziąć udziału młode organizacje pozarządowe realizujące projekt ograniczający się do zakupu sprzętu).

Uprawnione do udziału w konkursie są projekty zrealizowane całkowicie bądź zrealizowane w stopniu umożliwiającym ocenę końcową – w przypadku których złożone zostało sprawozdanie częściowe z realizacji projektu.

Celem konkursu ma być wyłonienie i nagrodzenie tych inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych, tzn. mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz mogą być inspiracją do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe oraz grupy nieformalne.

W ramach konkursu przyznane zostaną 3 nagrody o wartości 500, 300 oraz 200 zł odpowiednio za 1, 2 oraz 3 miejsce w konkursie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie od 01.09.2020 r. do 14.09.2020 r. poprzez wysłanie jego skanu/zdjęcia na adres e-mail fio2@tlok.pl

Formularz powinien być podpisany przez osoby upoważnione: w przypadku młodych organizacji pozarządowych lub Patronów – zgodnie ze statutem/regulaminem, w przypadku grup nieformalnych bez Patrona – przez lidera projektu.

Zgłoszenia dokonuje organizacja lub grupa, która zrealizowała/realizuje zgłaszaną inicjatywę społeczną (w przypadku grup z Patronem zgłoszenia dokonuje Patron).

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
1) wypełnioną Fiszkę – formularz zgłoszeniowy na najlepszą inicjatywę;
2) 5 zdjęć prezentujących przebieg projektu.

 

Więcej informacji: https://www.tlok.pl/1292/konkurs-na-najlepsza-inicjatywe-w-ramach-inicjuj-z-fio-20