31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Ostatecznym terminem ustanowionym na mocy ustawy na rejestrację w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla organizacji zarejestrowanych w KRS przed dniem 31 października 2021 r. jest dzień 31 stycznia 2022 r.

W przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 31 października 2021 r. termin wynosi 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji, zgodnie z wpisem w statucie organizacji.

Sankcją za niezgłoszenie danych w terminie bądź za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest kara pieniężna do 1.000.000,00 zł. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych wskazanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych ustawa przewiduje także odpowiedzialność karną.

Szczegółową instrukcję jak zgłosić organizację do CRBR znajdziecie Państwo na portalu ngo.pl pod linkiem https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja